“هیچکس آن بیرون موفقیت را با دستانش به من هدیه نخواهد کرد.

من باید خودم برم بیرون و موفقیت را کسب کنم… بخاطر همین است که من امروز اینجا هستم,

تا بر سرنوشتم مسلط شوم، تا پیروز شوم، هم بر زندگی هم بر خودم.”


__مایکل جوردن


موفقیت و پیروزی در زندگی منبع : موفقیت و پیروزی در زندگی
برچسب ها :